FORSIDE : LEDIGE STILLINGER : OM GRØNLAND : INDRYK ANNONCE : OM NJG :
SØG:

Nyeste artikler

Om Grønland | Ansættelsesvilkår

Ansættelsesvilkår

Sygeplejersker

Generelle informationer om løn og ansættelsesvilkår for sygeplejersker.

Der er forskellige vilkår, afhængig af om man er fastansat eller ansat for en tidsbegrænset periode.

Der er mulighed for at hente oplysninger om de enkelte kommuner på disses hjemmesider. Hjemmesidernes navne er www.(bynavn).gl. eksempelvis hedder Upernavik kommunes hjemmeside www.upernavik.gl

Løn:

Lønnen er opbygget af forskellige elementer, afhængig af stillingen og ansættelsesstedet. Udover grundlønnen kan der være knyttet et eller flere af nedenstående tillæg til en stilling:

Stedtillæg (ydes i bygder og yderdistrikter, og udgør p.t. kr. 550,51 pr. måned)

Uniformsgodtgørelse (ydes til sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker og stationssygeplejer­sker, og udgør p.t. kr. 3.720,90 pr. år)

Rådighedstillæg (satserne, samt til hvilke stillinger der er knyttet et rådighedstillæg, fremgår af henholdsvis overenskomsten og klassificeringsaftalen).

%-tillæg (ydes til stationssygeplejersker samt bygdesygeplejersker, og udgør 4% af grundlønnen, incl. rådighedstillæg og stedtillæg)

Kvalifikationstillæg - ydes hvor specialuddannelse bruges i et væsentligt omfang. Tillægget udgør for specialuddannede anæstesiplejersker kr. 2.000 pr. måned. For specialuddannede psykiatriske sygeplejersker udgør tillægget kr. 1.200 pr. måned. Til anæstesisygeplejersker ydes tillige et puljetillæg på kr. 1.500 pr. md

Rekrutterings- og fastholdelsestillæg (ydes til fastansatte sygeplejersker). Tillægget er på henholdsvis 900 kr., 1.300 kr. og 1.700 kr. pr. måned, afhængig af ancienniteten som sygeplejerske.

Særligt rekrutterings- og fastholdelsestillæg (ydes til fastansatte stationssygeplejersker, udover det almindelige rekrutterings- og fastholdelsestillæg).


Overenskomster og aftaler:

Overenskomster og aftaler kan ses på Grønlands Hjemmestyres hjemmeside: www.nanoq.gl - her vælger du 1) Direktorater 2) Økonomidirektoratet 3) Forhandlingsafdelingen 4) Overenskomster (vælges i nederste halvdel af teksten) 5) Overenskomster og aftaler 6) Overenskomster. Herefter kan vælges enten overenskomst for sygeplejersker eller tjenstemandsaftaler for sygeplejersker. Under tjenestemandsaftalerne findes klassificeringsaftale, justering af tjenestemandslønninger m.v.

Overenskomsten kan også hentes som PDF fil ved at klikke hér

Autorisation:

For at arbejde som sygeplejerske i Grønland, skal du have grønlandsk autorisation. Det er vigtigt, at du, ved ansøgning om grønlandsk autorisation, sørger for at kopien af den danske autorisation er attesteret. Skemaet til brug for ansøgningen kan rekvireres ved Grønlands Hjemmestyres Danmarkskontor på tlf. 33 69 34 18.

Til- og fratrædelsesrejser:

Vedrørende til- og fratrædelsesrejse samt ferierejser gælder følgende:

Ved fastansættelse ydes der fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning fra bopælen i Norden til tjenestestedet. Efter 3 års ansættelse ydes der fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning fra tjenestestedet og retur.

Fratræder man før der er gået 3 år, afholder den ansatte selv udgiften til fratrædelsesrejsen og den dermed forbundne bohaveflytning.

Ved vikariater ydes der fri til- og fratrædelsesrejse. Såfremt vikaren fratræder før den aftalte ansættelsesperiodes udløb, afholder sundhedsvæsenet ikke udgiften til fratrædelsesrejsen.

Medrejsende familie:

Ved fastansættelse er ægtefælle/dermed ligestillet og hjemmeboende børn under 18 år omfattet af frirejserne. Den ansatte vil selv skulle afholde eventuel ekstraudgift, hvis man ønsker at medtage kæledyr.

Ved vikariater betaler sundhedsvæsenet ikke udgiften til medrejsende familie.

Bolig:

Hvis det af annoncen fremgår, at der er bolig til stillingen, har arbejdsstedet pligt til at sørge for at den ansatte har et sted at bo.

I nogle byer (specielt Nuuk) er der lang ventetid på boliger, hvorfor man må påregne at skulle bo et eller flere steder, medens man venter på sin permanente bolig. For en fastansat medarbejder gælder, at i den tid der går, indtil man har fået sin egen bolig, betales ikke husleje, vand og el.

Boligen kan enten være en af sundhedsvæsenets egne boliger, eller en bolig rekvireret gennem boligselskabet. Da boligudbuddet kan variere meget fra by til by, bedes spørgsmål om bolig, husleje m.v. stilet til sygehuset/sundhedscentret i det distrikt man ønsker ansættelse.

Du har mulighed for at vælge mellem en møbleret eller en umøbleret bolig. Man skal være opmærksom på, at hårde hvidevarer ikke er standardudstyr i de umøblerede boliger.

Flyttegods/ekstra bagage:

Ved fastansættelse vil mængden af flyttegods, som Sundhedsvæsenet betaler forsendelse af, afhænge af familiens størrelse, samt om boligen er møbleret eller umøbleret.

Ved vikariater af minimum 3 måneders varighed, refunderer Sundhedsvæsenet udgiften til fremsendelse af 100 kg. skibsfragt fra bopælen til ansættelsesstedet.

Ved både fastansættelse og vikariater gælder, at hvis der går mere end 3 måneder mellem ansættelsesdatoen/fratrædelsesdatoen og skibsanløb, vil man i stedet kunne fremsende 75 kg. ekstra bagage som luftfragt.

Sundhedsvæsenet refunderer ikke udgiften, såfremt den ekstra bagage fremsendes som overvægt eller via postvæsenet.

Kæledyr:

Vedrørende regler og tilladelser for indførsel af kæledyr, bedes du kontakte Grønlands Hjemmestyres Danmarkskontor. Det kan oplyses, at bl.a. hunde og katte ikke må indføres i slædedistrikterne, som er fra Sisimiut og nordover samt på Østkysten.

Momsrefusion:

Der betales ikke moms i Grønland. Kriterierne for momsfritagelse af varer indkøbt i Danmark fremgår af særskilt vejledning.

Pension - PKA:

Ved overenskomstansættelse (uanset om det er fastansættelse eller tidsbegrænset ansættelse) indbetales pensionsbidrag til PKA.

Ved tidsbegrænset ansættelse i en tjenestemandsstilling, vil der ligeledes blive indbetalt pensionsbidrag til PKA.

Beskatning:

Vedrørende beskatning, så vil du, ved ansættelse af minimum 6 måneders varighed, alene skulle betale grønlandsk skat. Skatteprocenten varierer fra 40-44%. Der betales ikke arbejdsmarkedsbi­drag i Grønland. Standardfradraget er på kr. 4.000 pr. måned.

Oversigt over udskrivningsprocenten for de enkelte kommuner fremgår af særskilt oversigt.

Se mere hér

Yderligere oplysninger omkring skatteforhold kan fås ved henvendelse til Grønlands Repræsentation på tlf. (00 45) 32 83 38 00.

Ferierejsefond:

Arbejdsgiver betaler et månedligt bidrag til ferierejsefonden. Efter 2 års ansættelse kan der bevilges ferierejse for den ansatte og medrejsende familie.

Yderlige information:

Såfremt du ønsker yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte personalekonsulent Anne Lind igen, på e-mail adl@peqqik.gl  eller tlf. (+299) 34 46 86

Såfremt du har spørgsmål af faglig art, kan du kontakte chefsygeplejerske Ella Skifte på e-mail ella@peqqik.gl eller telefon (+299) 34 48 83.Nyeste stillinger